Chanukah

חנוכה

Chanukahחנוכה

ויחוגו את חנוכת המזבח שמונת ימים ויעלו עולות ותודות בשמחת לבבם

מקבים א ד:נד

And so they kept the dedication of the altar eight days and offered burnt offerings with gladness, and sacrificed the sacrifice of deliverance and praise.

1 Macc 4:54

No items found.
History and Development
Book of Daniel and Chanukah
Themes and Apocrypha
Liturgy and Haftarah